Bestuur en ondersteunende organisaties


Organogram Kindwijs

20170307Organogram Kindwijs-page-001

Bevoegd gezag

Met ingang van 1 januari 2013 is de Stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee ontstaan, gevestigd te Middelharnis. De Stichting wordt verkort aangeduid als Kindwijs.

Onder deze rechtspersoon vallen momenteel 13 scholen, te weten:

de Albert Schweitzerschool te Stad a/h Haringvliet
de Bosseschool te Middelharnis
de De Bron te Oude Tonge
de Eben Haëzerschool te Havenhoofd
de Groen van Prinstererschool te Middelharnis
’t Kompas te Den Bommel
het Kompas te Stellendam
de Oranje Nassauschool te Nieuwe-Tonge
de Prins Johan Frisoschool te Herkingen
de Prins Mauritsschool te Dirksland
de School met de Bijbel de Regenboog te Melissant
de School met de Bijbel te Sommelsdijk
CNS Zomerland te Stellendam

Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee

Verkorte naam: Kindwijs

 

College van Bestuur

Dhr. J.S. Nagtegaal

 

Raad van Toezicht

Dhr. J.J. de Geus  (voorzitter)

Dhr. J.L. den Dikken (vice-voorzitter)

Dhr. W.G.A. Driesse

Dhr. P.J. van den Hil

Dhr. P.C. Klink

Dhr. E.S.P. van Kranenburg

Vacature

 

Bestuurskantoor:

Voorzitter College van Bestuur:         Dhr. J.S. Nagtegaal

Fin. manager/Beleidsmedewerker:   Dhr. W. de Wit

Medewerker Personeelszaken:         Mw. M.H. Koppert

Secr./fin. medewerker:                      Mw. E.J. van Broekhoven

Secr./fin. medewerker:                      Mw. A. van Heest

Secr./fin. medewerker:                      Mw. H. de Jonge

Bezoekadres bestuurskantoor:          Pascal 40, 3241 MB Middelharnis

Postadres bestuurskantoor:               Kindwijs

Postbus 337

3240 AH Middelharnis

Emailadres:                                        info@kindwijs.org

Website:                                             www.kindwijs.org

Telefoonnummer:                              0187 – 48 41 53

 

 

Historie Kindwijs

In 2006 zijn de School met de Bijbel te Sommelsdijk en de Groen van Prinsterer in Middelharnis gefuseerd. In 2009 sloot de School met de Bijbel de Regenboog zich hier bij aan. In 2010 gevolgd door onze Prins Johan Frisoschool te Herkingen en de Oranje Nassauschool te Nieuwe Tonge. Deze vijf scholen vormden samen een vereniging. Deze vereniging is in 2013 gefuseerd met de verenigingen van de Prins Mauritsschool te Dirksland, de Eben-Haëzerschool te Goedereede-Havenhoofd en de stichting van Het Kompas te Stellendam. Na deze fusie werd het één stichting. In 2016 is er gefuseerd met de besturen van ‘De Bron’ uit Oude Tonge, ‘Bosseschool’ uit Middelharnis, ‘Zomerland’ uit Stellendam, ‘Albert Schweitzer’ uit Stad aan ‘t Haringvliet en ”t Kompas’ uit Den Bommel. Onder Kindwijs vallen nu 13 Protestants Christelijke basisscholen.

Uitleg naam Kindwijs

kindwijs

Er zijn vijf aspecten die geleid hebben tot de keuze voor de naam Kindwijs:

  • Het Bijbelse uitgangspunt dat kinderen de levensweg wordt gewezen (Spreuken 1:5: Die wijs is, zal horen en zal in leer toenemen; en die verstandig is, zal wijze raad bekomen).
  • Op de aangesloten scholen staan kinderen centraal, over hen moet het gaan.
  • Kinderen moeten in hun eigen tempo hun eigenheid en hun eigen wijsheid kunnen ontwikkelen.
  • Het doel van het onderwijs is om kinderen in alle opzichten wijsheid en kennis op te laten doen: niet alleen cognitief (kennis), maar ook in de omgang met hun medemensen.
  • Tenslotte gaat het om de kwaliteit van het onderwijs, waar “KW” in het logo eveneens voor staat.
Adviesraad

Elke Kindwijsschool heeft een eigen adviesraad. Zij heeft een belangrijke taak in het bewaken van de identiteit. Verder geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur. De adviesraad is nauw betrokken bij het benoemen van nieuwe personeelsleden. Jaarlijks wordt een ledenvergadering belegd waarin de Adviesraad samen met de Medezeggenschapsraad en Oudercommissie verantwoording aflegt aan de belanghebbenden. In de adviesraad zijn zo mogelijk de verschillende kerkgenootschappen vertegenwoordigd. Omdat het moeilijk is de vacatures te vervullen lukt het niet altijd om elk kerkgenootschap evenredig te vertegenwoordigen. Sinds 2016 bestaat de adviesraad uit 2 leden van de Gereformeerde Gemeente en 1 lid van de Hersteld Hervormde Gemeente. Deze leden worden gekozen tijdens de ledenvergadering en dienen belijdend lid te zijn van de PKN, Hersteld Hervormde Kerk of Gereformeerde Gemeente.

Contactadressen van de Adviesraad vindt u in hoofdstuk 12.1 van de schoolgids.